UAB "FITNESAS"
Debreceno g. 52A
Klaipėda

Informacija telefonu:
8 46 340 807


UAB "FITNESAS"
Vingio g. 21
Klaipėda

Informacija telefonu:
8 46 300 830

Sporto klubo „Fitnesas"
lankytojai, privalo laikytis šių vidaus taisyklių:

ü       Kiekvienas Lankytojas, patekęs į Sporto klubą ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina,
kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis;

ü   Kaskart atėję, pateikite administratoriui Jums išduotą magnetinę klubo nario  kortelę.
Jums bus išduotas raktelis nuo rūbinėje esančios spintelės ir raktelis nuo seifo brangiems daigtams. Išeinant, privaloma grąžinti raktelius (spintelės bei seifo);

ü   Mokestis už prarastą persirengimo spintelės raktą - 20 Lt;

ü   Prieš pradedant naudotis Sporto klubo paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui;

ü  Turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems lankytojams ar kitų lankytojų sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Sporto klubą.

ü    Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo paslaugomis;

ü   Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka lankytojui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo darbuotojų kaltės;

ü   Jaunesni nei 12m. į salę įleidžiami tik su tėvais (globėjais) arba  tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą;

ü   Įsigyjus asmeninę narystė sporto klube. Naudotis naryste gali tik ją įsigijęs asmuo;

ü   Norintys pasinaudoti moksleiviams, pedagogams, studentams, senjorams suteikiama nuolaida narystės kortelei įsigyti privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus;

ü   Paltus ir striukes palikite administracijos rūbinėje;


ü   Rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus - palikti Sporto klubo seifuose. Sporto klubas neatsako už lankytojų paliktus daiktus saugyklose, persirengimo ar kitose klubo patalpose. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų;

ü   Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti. Sporto  klubas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą. Lankytojo Sporto klube palikti daiktai saugomi ne ilgiau nei 7 dienas;

ü   Lankytojas privalo būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).  Kilus įtarimų dėl lankytojų neblaivumo ar apsvaigimo būklės, darbuotojas turi teisę išprašyti tokius lankytojus iš Sporto klubo;

ü Draudžiama į Sporto salę ir sauną neštis vandenį dūžtančioje taroje;

ü  Einant į Sporto salę, privalu  dėvėti švarią , uždarą sportinę avalynę, stabiliai laikančią pėdą, sportinę aprangą, ir turėti su savimi rankšluostį;

ü  Draudžiama treniruotis be marškinėlių, basomis ar su šlepetėmis;

ü   Poilsio pertraukos metu ant treniruoklių sėdėti negalima;

ü  Duše dėvėkite šlepetes;

ü   Sėdint saunoje ant suolų, būtina pasitiesti savo rankšluostį;

ü  Saunoje draudžiama dėvėti šlepetes;

ü     Saunoje draudžiama pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštus skysčius, vandenį;

ü   Draudžiama atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas asmenines estetines higienines
procedūras;

ü  Atsakingai naudokytes Sporto klubo paslaugomis, turtu ir inventoriumi, kad besinaudodamas paslaugomis nepadaryti žalos sau, Sporto klubo lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

ü   Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio,rekomenduojama patiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;

ü   Prieš naudojant Sporto klubo įranga ir inventorių, susipažinti su įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sporto klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

ü  Prieš atliekant pratimą, patikrinkit treniruoklio aukščio ir padėties reguliatorius, bei svorio pasirinkimo kaiščius;

ü  Jei pratimo atlikimui naudosite  štangą, būtinai štangos diskus fiksuokite spynomis 

ü  Atliekant sudėtingus pratimus arba naudojant maksimalias valios pastangas, būtinai paprašykite, salėje budinčio trenerio ar partnerio, pagalbos. Naudokite saugumą užtikrinančias priemones, juosmens diržus ir .t.t;

ü  Pasinaudojus inventoriumi, jį būtina padėti į jam skirtą vietą;

ü   Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Sporto klubo paslaugomis. Lankytojai, pastebėję kitų lankytojų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems lankytojams arba gali grėsti kitų lankytojų
saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Sporto klubo atsakingam darbuotojui;

 ü  Kiekvienas lankytojas turi teisę į pradedančiųjų programą ir įvadinę nemokamą trenerio konsultaciją;

ü    Draudžiama teikti konsultacijas ir trenerio paslaugas Sporto ir sveikatingumo klubo klientams, neturint atskirų
susitarimų su Sporto klubo administracija;

ü     Lankytojams įsigijusiems narystes arba vienkartinį  apsilankymą sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

ü     Lankytojai turi teisę atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už narystės kortelę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos, tik padengę Sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:  Lankytojui suteikta nuolaida, įsigyjant ilgalaikę narystės kortelę, t.y. skirtumas tarp Lankytojo sumokėtos narystės kortelės kainos (skaičiuojant mėnesiais) ir registratūroje parduodamos mėnesio narystės kortelės standartinės kainos, už laikotarpį, kurį Lankytojas lankė Sporto klubą.

ü    Atlyginti klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto ir sveikatingumo klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Lankytoj privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto ir sveikatingumo klubo administracijos sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

 

 

 

Sporto klubo „Fitnesas"
lankytojai, privalo laikytis šių vidaus taisyklių:

ü       Kiekvienas Lankytojas, patekęs į Sporto klubą ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina,
kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis;

ü   Kaskart atėję, pateikite administratoriui Jums išduotą magnetinę klubo nario  kortelę.
Jums bus išduotas raktelis nuo rūbinėje esančios spintelės ir raktelis nuo seifo brangiems daigtams. Išeinant, privaloma grąžinti raktelius (spintelės bei seifo);

ü   Mokestis už prarastą persirengimo spintelės raktą - 20 Lt;

ü   Prieš pradedant naudotis Sporto klubo paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui;

ü  Turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems lankytojams ar kitų lankytojų sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Sporto klubą.

ü    Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo paslaugomis;

ü   Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka lankytojui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo darbuotojų kaltės;

ü   Jaunesni nei 12m. į salę įleidžiami tik su tėvais (globėjais) arba  tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą;

ü   Įsigyjus asmeninę narystė sporto klube. Naudotis naryste gali tik ją įsigijęs asmuo;

ü   Norintys pasinaudoti moksleiviams, pedagogams, studentams, senjorams suteikiama nuolaida narystės kortelei įsigyti privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus;

ü   Paltus ir striukes palikite administracijos rūbinėje;


ü   Rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus - palikti Sporto klubo seifuose. Sporto klubas neatsako už lankytojų paliktus daiktus saugyklose, persirengimo ar kitose klubo patalpose. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų;

ü   Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti. Sporto  klubas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą. Lankytojo Sporto klube palikti daiktai saugomi ne ilgiau nei 7 dienas;

ü   Lankytojas privalo būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).  Kilus įtarimų dėl lankytojų neblaivumo ar apsvaigimo būklės, darbuotojas turi teisę išprašyti tokius lankytojus iš Sporto klubo;

ü Draudžiama į Sporto salę ir sauną neštis vandenį dūžtančioje taroje;

ü  Einant į Sporto salę, privalu  dėvėti švarią , uždarą sportinę avalynę, stabiliai laikančią pėdą, sportinę aprangą, ir turėti su savimi rankšluostį;

ü  Draudžiama treniruotis be marškinėlių, basomis ar su šlepetėmis;

ü   Poilsio pertraukos metu ant treniruoklių sėdėti negalima;

ü  Duše dėvėkite šlepetes;

ü   Sėdint saunoje ant suolų, būtina pasitiesti savo rankšluostį;

ü  Saunoje draudžiama dėvėti šlepetes;

ü     Saunoje draudžiama pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštus skysčius, vandenį;

ü   Draudžiama atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas asmenines estetines higienines
procedūras;

ü  Atsakingai naudokytes Sporto klubo paslaugomis, turtu ir inventoriumi, kad besinaudodamas paslaugomis nepadaryti žalos sau, Sporto klubo lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

ü   Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio,rekomenduojama patiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;

ü   Prieš naudojant Sporto klubo įranga ir inventorių, susipažinti su įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sporto klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

ü  Prieš atliekant pratimą, patikrinkit treniruoklio aukščio ir padėties reguliatorius, bei svorio pasirinkimo kaiščius;

ü  Jei pratimo atlikimui naudosite  štangą, būtinai štangos diskus fiksuokite spynomis 

ü  Atliekant sudėtingus pratimus arba naudojant maksimalias valios pastangas, būtinai paprašykite, salėje budinčio trenerio ar partnerio, pagalbos. Naudokite saugumą užtikrinančias priemones, juosmens diržus ir .t.t;

ü  Pasinaudojus inventoriumi, jį būtina padėti į jam skirtą vietą;

ü   Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Sporto klubo paslaugomis. Lankytojai, pastebėję kitų lankytojų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems lankytojams arba gali grėsti kitų lankytojų
saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Sporto klubo atsakingam darbuotojui;

 ü  Kiekvienas lankytojas turi teisę į pradedančiųjų programą ir įvadinę nemokamą trenerio konsultaciją;

ü    Draudžiama teikti konsultacijas ir trenerio paslaugas Sporto ir sveikatingumo klubo klientams, neturint atskirų
susitarimų su Sporto klubo administracija;

ü     Lankytojams įsigijusiems narystes arba vienkartinį  apsilankymą sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

ü     Lankytojai turi teisę atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už narystės kortelę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos, tik padengę Sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:  Lankytojui suteikta nuolaida, įsigyjant ilgalaikę narystės kortelę, t.y. skirtumas tarp Lankytojo sumokėtos narystės kortelės kainos (skaičiuojant mėnesiais) ir registratūroje parduodamos mėnesio narystės kortelės standartinės kainos, už laikotarpį, kurį Lankytojas lankė Sporto klubą.

ü    Atlyginti klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto ir sveikatingumo klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Lankytoj privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto ir sveikatingumo klubo administracijos sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.